VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Veronika Šandorová (Ve Shandor)
ve.shandor.photo@gmail.com

IČO: 52989844
Nie som platcom DPH

1. Úvod

1.1 Tieto obchodné podmienky sa riadia Zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

1.2. V týchto podmienkach “fotograf”, „dodávateľ“a „autor“ označuje Veroniku Šandorovú (Ve Shandor). Pre viac informácii o fotografovi si pozrite Sekciu 12.

1.3 Objednávkou klient potvrdzuje prijatie týchto podmienok a ich porozumienie, rovnako aj porozumenie s austorským prístupom a fotografickým štýlom, s ktorým fotograf pracuje a nemá voči nemu žiadne výhrady.

2. Základné ustanovenia

2.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o dielo uzatvorenej medzi dodávateľom (fotografom) a objednávateľom (klientom). Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany dodávateľa a objednávky na dodanie tovaru zo strany odberateľa.

2.2 Dodávateľom je Mgr.Veronika Šandorová – Ve Shandor so sídlom Lozorono 996, Lozorno, 90055, IČO:52989844, zapísaná v živnostenskom registri pod číslom 620-43975, DIČ:1121867714.

2.3 Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá doručila dodávateľovi objednávku písomne (poštou, e-mailom, SMS správou alebo inými písomnými komunikačnými kanálmi – sociálne siete) alebo telefonicky.

2.4 Predmetom zmluvy je fotografický materiál v elektronickej podobe. Fotograf sa zaväzuje vytvoriť pre klienta dielo a klient sa zaväzuje zaplatiť zaň fotografovi odmenu a iné plnenia dohodnuté podľa tejto zmluvy za nižšie uvedených podmienok.

3. Objednávka

3.1 Objednávateľ si objednáva služby ponúkané dodávateľom (fotografie) na základe objednávky. Tá musí obsahovať nasledovné náležitosti:

(a) identifikácia objednávateľa – meno, e-mailová adresa, telefónne číslo

(b) riadny popis požadovanej služby

(c) rozsah objednávaných služieb

3.2 Ak objednávateľ neuvedie miesto dodania služby, má sa za to, že služba má byť dodaná elektronickou formou na e-mailovú adresu objednávateľa.

3.3 Doručená objednávka sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy. Ak objednávka neobsahuje niektoré z potrebných náležitostí, alebo je treba doplnenie niektorých údajov, či klarifikovanie rozsahu objednaných služieb, dodávateľ sa spojí s objednávateľom s výzvou k doplneniu a spresneniu informácii. Na základe riadne klarifikovanej objednávky dodávateľ vytvorí cenovú ponuku pre klienta.

4. Cenová ponuka

4.1 Cenová ponuka vychádza zo zaslanej objednávky od objednávateľa, individuálnych požiadaviek na službu a náročnosti vyhotovenia.

4.2 Cenová ponuka musí obsahovať:

(a) identifikáciu objednávateľa

(b) presný popis, miesto výkonu a rozsah služieb

(c) jasne stanovenú cenu buď za celý rozsah požadovaných služieb (cenový balíček) alebo za jednotlivé odovzdané fotografie (cena za 1ks fotografie). V prípade zaslania cenovej ponuky ako cenového balíčka za určité množstvo fotografií dodávateľ uvedie aj cenu za 1ks fotografie naviac. V prípade akcií je cena stanovená za hodinu fotenia, ak nie je dojednané inak.

4.3 Cenová ponuka je uvedená bez nákladov na cestovné. Cestovné je zahrnuté v cene a teda sa neráta naviac, ak je miesto fotografovania v okruhu 20 km od sídla dodávateľa vrátane. Nad 20 km sa cestovné náklady počítajú koeficientom 8 eur/50km od sídla dodávateľa, pričom cesta sa ráta 2x vzdialenosť od sídla dodávateľa ku miestu fotenia (čiže tam a späť).

4.4 Písomné odobrenie cenovej objednávky objednávateľom a dohodnutie termínu fotenia sa považujú za uzatvorenie zmluvy o dielo medzi objednávateľom a dodávateľom. Podmienky zmluvy o dielo sú upravené týmito VOP. Zmluva o dielo môže byť uzatvorená aj samostatne, ak podmienky v nej upravené presahujú rámec týchto VOP.

5. Rezervácia termínu, príprava materiálu (fotenie) a spracovanie

5.1 Rezervácia termínu nastáva automaticky po zaplatení rezervačného poplatku (tzn. uzatvorením zmluvy). Výsledná cena za dielo bude pri konečnom účtovaní znížená o rezervačný poplatok. V prípade zrušenia termínu klientom zostáva rezervačný poplatok v plnej výške dodávateľovi. V prípade zrušenia termínu z dôvodu zasiahnutia vyššej moci (počasie, zdravotné problémy) je možné bezplatné dohodnutie náhradného termínu, ak klient stanoví v čase nepredvídateľnej okolnosti vyššej moci taký náhradný termín, ktorý má fotograf už obsadený, fotograf má nárok na 50% z rezervačného poplatku.

5.1.1 Dodávateľ je povinný dostaviť sa na miesto fotenia a na čas určený v objednávke. Počas výkonu práce použije potrebné odborné vedomosti a vhodnú techniku na získanie fotografického materiálu, s ktorým bude ďalej pracovať. Materiál vhodne digitálne spracuje a upraví.

6. Práva a povinnosti dodávateľa

6.1 Výsledné fotografie sú dodávané v elektronickom formáte jpg v plnej veľkosti a formáte png v zmenšenej veľkosti. Doba dodania nesmie byť dlhšia ako 8 pracovných týždňov odo dňa, kedy fotograf skompletizoval všetky materiály a obdržal doplatok celkovej sumy za fotenie. Doba dodania začne plynúť v momente obdržania doplatku celkovej sumy za fotenie, ak dopredu neboli dohodnuté iné podmienky (rozdelenie si platby na splátky).. Kompletizáciou materiálov sa rozumie kompletné nafotenie, v prípade, že fotograf posiela náhľady fotiek na výber klientovi, sa za skompletizovanie materiálu považuje deň, kedy objednávateľ dodávateľovi zaslal výber konkrétnych nafotených fotografií, ktoré budú predmetom zmluvy. Ak je dohodnuté, že klient bude vyberať fotografie sám na základe zaslaného linku na galériu s neupravenými náhľadovými fotografiami, fotograf sa zaväzuje link na túto galériu poslať klientovi do 10 dní od nafotenia materiálu. 

6.2 Vyjadrením súhlasu s týmito VOP dáva objednávateľ dodávateľovi právo nafotené fotografie používať za účelom ich spracovania, resp. splnenia podmienok zmluvy o dielo.

6.3 Dodávateľ je povinný riadne a načas odovzdať dohodnuté služby v kvalite obvyklej jeho predchádzajúcich prác, ktoré má k nahliadnutiu na svojej prezentačnej webovej stránke wwwve-shandor.com. Úroveň retuše je stanovená dodávateľom. Spôsob vytvorenia a spracovania fotografií je vždy záležitosťou subjektívneho umeleckého vnímania dodávateľa a dodávateľ si vyhradzuje plné právo fotografie vytvoriť a upraviť podľa svojho najlepšieho vedomia a cítenia.

6.4 Ak nie je zmluvou stanovené inak, objednávateľovi je udelená licencia k súkromnému užívaniu diela. Práva pre komerčné použitie (licencia k dielu pre komerčné použitie) nie je možné nadobudnúť inak ako výslovným písomným súhlasom majiteľa komerčných práv, teda dodávateľa (autora fotografií). Autor fotografií sa nevzdáva svojich autorských práv.

6.5 Dodávateľ má právo neposkytnúť nafotené neupravené zábery a objednávateľ na ne nemá žiadny právny nárok, ak nie je výslovne písomne dohodnuté inak. Odberateľ nenadobúda vlastnícke práva k neretušovaným záberom v žiadnej podobe. Ich neoprávnené nadobudnutie (napríklad stiahnutím z internetových stránok zhotoviteľa), ich zverejnenie alebo ďalšie upravovanie je považované za porušenie autorského zákona a dodávateľ sa môže domáhať nápravy a finančnej kompenzácie vo výške stanovenej zákonom a podľa ustanovení autorského zákona. V niektorých prípadoch, napríklad rodinné fotenie, fotograf môže poskytnúť neupravené zábery z klientovej galérie klientovi za poplatok. Tieto zábery však klient dostáva v zníženom rozlíšení vhodnom len na tlač malých formátov a klient sa zaväzuje tieto neupravené fotografie nikde nezverejňovať.

6.6 Dodávateľ je povinný a objednávateľ dáva dodávateľovi súhlas uchovávať a archivovať všetky neupravené aj retušované fotografie na dátových nosičoch či zabezpečených cloudových serveroch dodávateľa po dobu najmenej 12 mesiacov odo dňa doručenia kompletnej objednávky objednávateľovi. Objednávateľ dáva súhlas k archivácii materiálu až do písomného odvolania súhlasu objednávateľom.

6.7 V prípade ochorenia, úrazu, alebo iných neočakávaných okolností znemožňujúcich fotografovi účasť na udalosti, je fotograf povinný zabezpečiť za seba adekvátnu náhradu. Náhradný fotograf nesmie za zmluvné služby požadovať vyššiu sumu ako sumu dohodnutú s pôvodným fotografom.

6.8 Fotograf nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov okolností vyššej moci, t. j. nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. Ak nastanú okolnosti vyššej moci (napr. poveternostné vplyvy, povodeň alebo iná živelná pohroma, vojna, mobilizácia, povstanie, rozhodnutia úradov a pod.), zmluvné strany sa dohodli, že spoločne dojednajú náhradné termíny vzájomných plnení, zodpovedajúcich dobe trvania týchto okolností. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy fotografovi alebo klientovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov.

7. Práva a povinnosti objednávateľa

7.1 Objednávateľ má právo predmet zmluvy (výsledné fotografie) dostať v riadnom čase, vhodnej kvalite a dohodnutom vyhotovení

7.2 Objednávateľ súhlasom s týmito VOP udeľuje fotografovi súhlas s vyhotovovaním fotografií seba a osôb, za ktoré nesie právnu zodpovednosť (väčšinou detí), vrátane prejavov osobnej povahy. Pri akciách a foteniach viacerých osôb je povinný oboznámiť všetky zúčastnené osoby s tým, že z priebehu udalosti bude vyrábaný fotografický záznam a že účasťou na udalosti prejavujú svoj súhlas s tým, aby boli fotografované, vrátane prejavov osobnej povahy a aby bolo fotografické dielo použité na účel splnenia tejto zmluvy

7.3 Klient sa zaväzuje zabezpečiť povolenia na fotografovanie udalosti, ak sú tieto potrebné na miestach, na ktorých bude realizované fotografovanie udalosti fotografom. V prípade, že sú pre zhotovovanie fotografického záznamu na uvedených miestach nejaké obmedzenia, klient je povinný s nimi fotografa vopred v dostatočnom časovom predstihu oboznámiť. V prípade, že je vstup alebo fotenie na mieste alebo s tým spojené úkony spoplatnené, je klient povinný takéto poplatky uhradiť za fotografa. Ak by fotografovi vznikla škoda z dôvodu nesplnenia povinnosti klienta podľa tohto odstavca, je klient zodpovedný za takúto škodu. Za škodu podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj akákoľvek sankcia uložená fotografovi v súvislosti s fotením bez príslušného povolenia, ktoré mal zabezpečiť klient, ak bolo potrebné, alebo bez zaplatenia poplatku, ktorý mal zaplatiť klient.

7.4 Klient berie na vedomie, že autorom diela je fotograf, ktorému patria všetky autorské práva spojené s dielom podľa autorského zákona. Odovzdaním/odos­laním diela klientovi mu fotograf udeľuje časovo neobmedzený súhlas (licenciu) na použitie diela na vyhotovenie kópie diela a prezentáciu diela pre seba, jemu blízke a spriaznené osoby v neobmedzenom územnom rozsahu, vždy však len pre vlastné potreby. Licencia podľa predchádzajúcej vety sa neudeľuje na verejné vystavenie diela. Odmena za udelenie licencie je zahrnutá v odmene za vytvorenie diela. Klient berie na vedomie, že dielo, alebo jeho časť nesmie použiť inak, ako mu dovoľuje udelená licencia, najmä nie na komerčné účely.

7.5 V rámci prezentácie diela pre seba a/alebo v rámci prezentácie diela pre klientove blízke a spriaznené osoby môže klient zverejniť dielo alebo jeho časť prostredníctvom internetovej aplikácie a/alebo sociálnych sietí osobne užívaných/pre­vádzkovaných klientom (vlastný blog, vlog, vlastná internetová stránka či obrázková/vide­ogaléria alebo profil na sociálnej sieti), pričom sa klient zaväzuje, že k takto zverejnenému dielu, resp. k jeho opisu, pripojí meno alebo názov autora diela. Klient berie na vedomie, že do elektronickej fotografie nesmie zasahovať úpravami, fotofiltrami, vodoznakom, ani žiadnym iným spôsobom s výnimkou orezu. Právo na zasiahnutie do fotografie má len jeho autor, ak to autor vyslovene nedovolí.

7.6 Klient berie na vedomie, že fotograf môže dielo voľne používať, vrátane komerčných spôsobov použitia diela. Aby však bola splnená zákonná podmienka ochrany osobných údajov, o použití fotografií, ktoré sú predmetom týchto VOP, musí byť riadne informovaný a s použitím písomne súhlasiť.

7.7 Ak je dohodnuté, že klient bude vyberať fotografie sám na základe zaslaného linku na galériu s neupravenými náhľadovými fotografiami, je povinný zaslať finálny výber čím skôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa zaslania linku na neupravené zábery. Ak klient tak neurobí a nedohodne s fotografom iný individuálny termín zaslania výberu, má sa za to, že o nafotený materiál nemá záujem a berie na vedomie fakt, že fotograf môže nafotený materiál zlikvidovať bez nároku na odškodné. Ak fotograf surové zábery stále nevymazal z diskov, môže klient opätovne požiadať o spracovanie výberovej galérie a jej nahratie na web na výber. Táto služba opätovného nahratia je spoplatnená poplatkom 15eur.

8. Dodanie služby a úhrada za ňu

8.1 Dodanie fotografií, ak nie je dohodnuté inak, je formou elektronického zaslania cez webové úložisko na e-mailovú adresu klienta uvedenú v objednávke. Dodanie môže byť okrem tejto formy aj na USB kľúči a fotografie môžu byť, ak je tak dohodnuté, aj v tlačenej forme. Materiály potom môžu byť buď prevzaté osobne, alebo zaslané na adresu klienta. Poštovné a balné potom platí klient a jeho výška je určená cenníkom dodávateľa poštových služieb.

8.2 Fotografovi za vyhotovené dielo patrí odmena. Odmena je dohodnutá vopred a klient je s výškou odmeny oboznámený formou cenovej ponuky. Objednávateľ uhrádza platbu za službu prevodom na účet dodávateľa na základe faktúry. Faktúra má 14 dennú splatnosť. Finálne dielo klient dostáva až po zaplatení faktúry.

9. Odstúpenie od zmluvy, reklamácie a sankcie

9.1 Klient má právo na bezplatné odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia riadnej objednávky dodávateľovi, najneskôr však dva dni pred dňom vykonania diela, tzn. fotenia. Odstúpenie musí byť dodané písomnou formou.

9.2 Na vykonané a odovzdané dielo je poskytnutá zákonná záruka 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela. V prípade reklamácie je objednávateľ povinný oznámiť dodávateľovi písomnou formou, že dodané dielo má vady a uviesť, akým spôsobom sa vady prejavujú (napríklad nefungujúci USB nosič). Klient berie na vedomie, že nie je možné uplatňovať právo na reklamáciu v záležitostiach vkusu a osobného cítenia, čiže čisto subjektívnych skutočností.

9.3 V prípade, že je dokázateľne jasné, že dielo nebolo odovzdané v termíne uvedenom v týchto VOP, má klient nárok na odškodné vo výške 1% za každý týždeň omeškania.

9.4 Fotograf je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak predmet zmluvy nie je možné vykonať z dôvodu, že klient fotografovi pri plnení predmetu zmluvy neposkytuje potrebnú súčinnosť pri ďalšom plnení, napríklad prestane komunikovať, alebo zabraňuje fotografovi vo vykonávaní činností vedúcich k vykonaniu fotografického diela dohodnutého zmluvou, je agresívny alebo nadmieru hrubý.

9.5 Dodávateľ má nárok na úrok z omeškania platby faktúry vo výške 0,5% z ceny fotenia za každý omeškaný deň.

10. Ochrana osobných údajov

10.1 Ve Shandor photography so sídlom Lozorno 996, Lozorno, 90055, IČO: 52989844, zapísaná v živnostenskom registri pod číslom 620-43975, DIČ:1121867714 je prevádzkovateľom webového sídla www.ve-shandor.com a spracovateľom všetkých osobných údajov, ktoré spracúva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) v spojení s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “GDPR“).

10.2 V prípadoch, kedy sa za účelom dodania služby musia spracúvať informácie, ktoré môžu mať povahu osobných údajov, je odjednávateľ povinný poskytnúť dodávateľovi všetku súčinnosť, najmä na zabezpečenie súhlasov so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. a pri zabezpečení splennia inych podmienok ustanovených týchto zákonom, ktorých nesplenie má za následok nemožnosť dodať objednané služby objednávateľovi.

10.3  Fotograf ako prevádzkovateľ webu v maximálnej miere dbá na súkromie klienta ako dotknutej osoby a na ochranu jeho osobných údajov, ktoré fotografovi klient poskytol na účely plnenia tejto zmluvy, a ktoré fotograf ako prevádzkovateľ spracúva v súlade so zákonom a GDPR.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Tieto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne skutočnosti neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, autorského zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu platného v Slovenskej republike.

11.2 V prípade, ak sa niektoré ustanovenie VOP stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, predmetnou neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou nie je dotknutý ostatný obsah VOP. Príslušné ustanovenie sa nahradí takým platným a účinným zákonným ustanovením, ktoré je mu svojím významom, obsahom a účelom najbližšie.

12. Podrobnosti o mne

12.1 Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje Veronika Šandorová.

12.2 Fotograf je registrovaný pod registračným číslom (IČO) 52989844, so sídlom na adrese Lozorno 996, Lozorno, 90055, Slovensko.

12.3 Fotografa môžete kontaktovať:

(a) poštou na uvedenú poštovú adresu;

(b) vyplnením kontaktného formulára na mojej webovej stránke; alebo

(c) e-mailom, použitím e-mailovej adresy „ve.shandor.photo@gmail.com“.

error: Content is protected !!